περιόδου Κρίση Χρηματιστήριο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ Στις 10 Δεκεμβρίου η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης της Ευρωσύμβουλοι ΑΕ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 367.380,00 ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 612.300 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών……

Στις 10 Δεκεμβρίου η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης της Ευρωσύμβουλοι ΑΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ Η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 367.380,00 ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 612.300 νέων, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ κοινών, ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη, στην τιμή διάθεσης του 1,30 ευρώ εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας νέας μετοχής για κάθε 12 παλιές, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της 30.11.2013 της εταιρείας Ευρωσύμβουλοι ΑΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 428.610,00 ευρώ, θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4.775.940,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.959.900 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη. Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν μέχρι του ποσού των 795.990,00 ευρώ.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση, με καταβολή μετρητών, ορίζεται η 10.12.2013.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό 26 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 12.12.2013 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία.

Σύμφωνα με την απόφαση της από 30.11.2013 έκτακτης ΓΣ των μετόχων της εταιρείας, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του ΧΑ.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 16.12.2013 μέχρι την 30 12.2013.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπ ΤΕΙ με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις εργάσιμες ημέρες, πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 19.12.2013.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν, μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 30.12.2013), παύουν να ισχύουν.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της « τράπεζας Πειραιώς».

Με την εγγραφή τους, οι μέτοχοι, κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους, θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (ένα ευρώ και τριάντα λεπτά του ευρώ ανά μετοχή), για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η εταιρεία στην ανωτέρω τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της εταιρείας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δικαίωμα προεγγραφής έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α. για την απόκτηση αδιάθετων νέων μετοχών, δίχως περιορισμό. Προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής είναι η πλήρης άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν, εάν προκύψουν αδιάθετες μετοχές, ενώ, εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που έχουν ζητήσει (δικαίωμα προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Ο ακριβής αριθμός αδιάθετων μετοχών που θα αποκτήσουν οι ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής, θα καθοριστεί με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της προεγγραφής από τους δικαιούχους θα είναι η κατάθεση μετρητών ή δέσμευση ποσού ίσου με τη συνολική αξία των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες θα προεγγράφονται, μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφύλακας τραπέζης ή απευθείας στα καταστήματα της τράπεζας Πειραιώς. Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών, θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα, κατά την κρίση του ΔΣ της εταιρείας.

Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση, θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2013.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την εταιρεία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ Νέο «τσεκούρι» στις συντάξεις

Αίσθηση από την παραδοχή της διοίκησης του ΙΚΑ ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων – Κατόπιν εορτής, το Ίδρυμα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επανέλεγχο και αποκατάσταση των αδικιών

Σε μειώσεις συντάξεων και παροχών θα οδηγηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της υστέρησης εσόδων, της ύφεσης και της ανεργίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου της ομοσπονδίας των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η κύρια σύνταξη θα υποστεί μείωση 10%, η επικουρική 30%, ενώ θα καταργηθεί εντελώς το εφάπαξ.

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας στο υπουργείο Εργασίας (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ κλπ) εξήγγειλαν επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες, αρχής γενομένης από τις 16 Σεπ Τεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τη διαθεσιμότητα 600 συναδέλφων τους.

«Δεν περισσεύει κανένας, αν αποχωρήσουν κι άλλοι υπάλληλοι» τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Θα κάνουν διπλάσιο χρόνο να εκδοθούν οι κύριες συντάξεις. Ήδη, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ η καθυστέρηση φτάνει τους 15 μήνες, ενώ σε κάποια υποκαταστήματα της περιφέρειας, όπως της Χαλκίδας, φτάνουν τους 24».

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.000.000. Κάτι το οποίο αποφεύγει να δημοσιοποιήσει ο Οργανισμός, καθώς δεν έχει ανακοινώσει τα στοιχεία για την ανεργία εδώ και τέσσερις μήνες, όπως αναφέρει το newmoney.gr.

«Κούρεψαν» κατά λάθος χιλιάδες συντάξεις

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η παραδοχή, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ εκ μέρους της ηγεσίας του ΙΚΑ, ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η παραδοχή των λανθασμένων υπολογισμών έγινε μάλιστα από τον ίδιο το διοικητή του Ιδρύματος, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος απέσ ΤΕΙλε χθες σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις οποίες και καλεί να σταματήσουν να διορθώνουν τα λάθη στις μειώσεις των συντάξεων που εντοπίζουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, πηγαίνοντας στα υποκαταστήματα, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ καθώς στο εξής, όπως αναφέρει, η διαδικασία αυτή θα γίνει μαζικά για όλες τις συντάξεις όλων των Ταμείων κι εκεί θα φανεί αυτόματα πόσοι είχαν μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που δικαιολογούν οι μνημονιακοί νόμοι, οπότε και θα πρέπει να τους επιστραφούν τα ποσά, αλλά και πόσοι γλίτωσαν τις περικοπές, επειδή τα Ταμεία τους δεν είχαν αποστείλει τα ακριβή στοιχεία στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής Συντάξεων της ΗΔΙΚΑ. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πλέον, κατόπιν… εορτής, το ΙΚΑ προχωρά σε επανέλεγχο των περικοπών στα ποσά των συντάξεων, έπειτα από τη διαπίστωση ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρακρατήθηκαν μεγαλύτερα ποσά και άλλες, όπου δεν έγιναν οι μειώσεις που είχαν προβλεφθεί.

Τα λάθη που έγιναν στη διαδικασία προσαρμογής των συντάξεων, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην περικοπούν κατά 12% όλες οι συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μειώσεις αδίκως.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, το ΙΚΑ θα καταγράψει αναλυτικά σε ποιους πρέπει να επιστραφούν ποσά που έχουν παρακρατηθεί και σε ποιους πρέπει να επιβληθούν μειώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΔΟΕ: ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για κιμωλίες

Οι δάσκαλοι ζητούν να δοθεί άμεσα λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν – Γ.Μιχελάκης: Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και την 4η δόση της επιχορήγησης

Άμεση λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση και τα οποία απειλούν να τινάξουν στον «αέρα» τη νέα σχολική χρονιά, που ξεκινάει αύριο, ζήτησαν οι δάσκαλοι από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, με τον οποίο συναντήθηκαν σήμερα.

Το Δ.Σ.της ΔΟΕ ανέφερε με λεπτομέρειες όλα τα ανοικτά «μέτωπα» που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί με το άνοιγμα των σχολείων, όπως είναι η υπολειτουργία των σχολικών επιτροπών και η αδυναμία τους λόγω της υποχρηματοδότησης να εκπληρώσουν τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους (θέρμανση, πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, αγορά κιμωλιών και αναλώσιμων, κ.α.), η απουσία καθαριστριών, σχολικών τροχονόμων και σχολικών φυλάκων από τα σχολεία, η μετακίνηση των μαθητών και οι πειθαρχικές διατάξεις που «προκαλούν διωγμούς και αδικία».

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχελάκης ανέφερε, σύμφωνα με την Ομοσπονδία ότι σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες έχει διατεθεί από το υπουργείο Εσωτερικών το ποσό των 21,4 εκατ. ευρώ και ότι θα γίνει προσπάθεια για χορήγηση της 4ης δόσης της επιχορήγησης.

Για το θέμα των καθαριστριών δήλωσε πως έχει κατατεθεί τροπολογία στο νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο που προβλέπει την παράταση των συμβάσεων για δυο χρόνια, ενώ παράταση συμβάσεων ανακοίνωσε και για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών μέχρις ότου γίνει η προκήρυξη για νέες συμβάσεις.

Για το θέμα των σχολικών φυλάκων αναφέρθηκε στην πρόσληψη 3.800 φυλάκων μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ενώ για τους σχολικούς τροχονόμους δήλωσε ότι έχει διατεθεί έ<a href="http:/ ΑστυνομίαΑστυνομίας σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη σχολικού τροχονόμου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/617948/stis-10-dekemvriou-i-apokopi-tou-dikaiomatos-protimisis-tis-eurosumvouloi-ae/
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *